Úvod / Informácie / Záruka a reklamácia
Tlačiť

Záruka a reklamácia

6. Záruka a reklamácia
6.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

• sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
• sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

6.2 Na všetok tovar je zákonom stanovená záručnú doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak (12-60 mesiacov) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nebezpečenstvo vzniku škody na veci prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia veci. Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru si tento tovar prezrieť a skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.
6.3 Predajca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku nešetrného, nesprávneho zaobchádzania, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením a v dôsledku bežného opotrebenia veci. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.
6.4 Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho prostredníctvom pošty. K reklamácii je potrebné pripojiť reklamovaný tovar dostatočne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu spôsobeného prepravou, pripojiť charakter chyby, kópiu dokladu o kúpe a kontakt na kupujúceho. Reklamácia spolu s reklamovaným tovarom musí byť odoslaná poštou, doporučene na adresu predávajúceho.
6.5 Pri uplatnení reklamácie zákazníkom predávajúci ho poučí o jeho pávach a o podanej reklamácií bez zbytočného odkladu zašle zákazníkovi e-mailom potvrdenie, najneskôr toto potvrdenie zašle poštou spolu s písomným dokladom (Stanoviskom) o vybavení reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný e-mailom alebo poštou ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a v prípadoch ak si tovar vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a vydá o tom písomný doklad (Stanovisko). Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
6.6 Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový tovar, potom začne plynúť nová záručná doba od dátumu vybavenia reklamácie.

Prílohy